08 നവംബർ 2008

നഗരകാഴ്ച്ചകള്‍

ചെന്നൈ നഗരത്തിന്റെ ഒരു മുഖം വല്യ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങള്‍

വേറെ ഒരു വശത്ത് മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളും അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന പശുക്കളും

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: