02 ഒക്‌ടോബർ 2009

ഒന്നാം വാര്‍ഷികം

ആരവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികം.

ഗുലുമാലിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികം.എന്റെ എഴുത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഒന്നാമത്തെ പിറന്നാള്‍.
തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒന്നും ഓര്‍മ്മകളെ പോസ്റ്റുമാര്‍ട്ടം ചെയ്യാന്നോ,ഭാവിയിലേക്ക്‌ ഉറ്റുനോക്കി ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭാണ്ടക്കെട്ട് തുറക്കാനോ മിനക്കെടുന്നില്ല.

പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ പിറന്നാള്‍ പോസ്റ്റ്‌ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു